GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení: Jan Vavrečka

(dále jen „Správce“)

IČO:

IČO: 63693062

Sídlo: Horní 381, 747 69 Pustá Polom

E-mail: info@obytnak-jede.cz

Tel.: +420 604 647 025

Vážení klienti,

abych mohl plnit závazky k Vám a vyhověl zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Tato informace se nevztahuje na osobní údaje právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je správce.

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich rezervací. Zpracovávám Vaše údaje, které jste mi poskytli: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu, datum narození, rezervovaný termín a cenu, číslo OP, ŘP.

Bez Vašeho souhlasu mohu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů. Právními tituly tohoto zpracování jsou: plnění smlouvy, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (pro vymáhání dlužných částek za poskytnuté služby, ochrana majetku správce), plnění právní povinností vyplývající ze zákona (poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích a dále při vedení účetnictví).

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

Vaše osobní údaje bez Vašeho písemného souhlasu nepoužívám pro marketinkové účely ani jiné oslovování zákazníků. Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.

Správce prohlašuje, že: přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Dále správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby jím pověřené.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (nejsou-li ke zpracování výše uvedené právní tituly), právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. V tomto případě se, prosím, obracejte písemně na adresu sídla provozovny správce. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuje správce v rozporu s GDPR.

V Pusté Polomi, dne 7. 1. 2022.