Obchodní podmínky

 1. Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) a taktéž Předávací protokol (dále jen Předávací protokol) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu obytného vozu. Jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu a jsou závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.
 2. Nájemce je povinen zabránit vzniku jakéhokoli poškození, krádeži a vyloupení obytného vozu. Je povinen používat jen předepsané palivo, to je nafta.
 3. Vypůjčený obytný vůz nesmí nájemce používat ke sportovním účelům, společenským akcím (typu technopárty apod.) nebo za účelem dalšího pronájmu nebo podnikání.
 4. Obytný vůz je určený především pro parkování v kempech a místech tomu určených.
 5. Nájemce nesmí zapůjčit obytný vůz jiné osobě, než která je uvedena ve smlouvě jako další
  řidič/řidiči. Nájemce plně odpovídá za jakékoliv škody způsobené chováním a jednáním tohoto řidiče/řidičů uvedeného/uvedených ve smlouvě.
 6. Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby a náklad.
 7. K zapůjčení obytného vozu požadujeme předložit občanský průkaz/pas a řidičský průkaz.
 8. K řízení obytného vozu je zapotřebí řidičský průkaz skupiny B.
 9. Minimální věk nájemce musí být 23 let.
 10. Je zakázáno provádět na obytném voze i uvnitř jakékoliv úpravy (polepování, vrtání, šroubování atd.).
 11. Je zakázáno uvnitř obytného vozu kouřit a používat otevřený oheň (prskavky, svíčky atd.).
 12. Je zakázáno v obytné části obytného vozu převážet lyže, jízdní kola, windsurfing a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
 13. Je zakázáno vstupovat ve venkovní obuvi do obytného automobilu.
 14. Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru pronajímatel účtuje úhradu v plné výši.
 15. Je zakázáno používat chemické WC bez chemie a používat běžný toaletní papír.
 16. Není povoleno s sebou brát pro převoz i nocování domácí zvířata.
 17. Předběžná rezervace obytného vozu na daný termín se potvrzuje složením rezervační zálohy.
 18. Záloha se hradí vždy bankovním převodem na účet číslo 2100326269/2010. Doplatek se hradí na stejný účet, nebo hotově v den převzetí vozu.
 19. Výše rezervační zálohy činí 30 % z ceny pronájmu.
 20. Hradili se doplatek převodem z účtu, je nutné jej uhradit nejpozději pět dní před vyzvednutím obytného vozu.
 21. Storno (zrušení rezervace) – vrácení zálohy
   více než 60 dní před termínem výpůjčky 100 % vrácení zálohy
   60 až 30 dní před termínem výpůjčky 50 % vrácení zálohy
   14 až 30 dní před termínem výpůjčky 25 % vrácení zálohy
   méně než 14 dní 0 % vrácení zálohy
 22. Za každý den pronájmu máte k dispozici nájezd 300 km. Nadlimitní příplatek 5 Kč/km vám bude účtován v případě, že překročíte limit nájezdu na celý pronájem.
  Příklad: Zapůjčení obytného vozu na týden a celkového najezdu 2 200 km, je zdarma 7 x 300 km = 2 100 km a navíc zaplatím 5 x 100 = 500 Kč.
 23. Před začátkem pronájmu (nejpozději v den vyzvednutí obytného vozu) je třeba složit do rukou pronajímatele vratnou kauci jako garanci. Kauce bude použita na případné škody, které nekryje havarijní pojištění po dobu trvání nájmu. Při vracení obytného vozu bez zjevných vad způsobených nájemcem se kauce vrací v plné výši.
 24. Po podpisu smlouvy není možné měnit či přidávat další řidiče. V případě řízení jinou osobou, než která je uvedena ve smlouvě, ponese veškerá rizika spojená s počínáním této osoby nájemce.
 25. Pronájem začíná v den a v čase podpisu smlouvy a končí k datu a v čase vrácení obytného vozu.
 26. Obytný vůz se vyzvedává v době 9:00–18:00 (pokud není domluveno jinak), prvního dne pronájmu a vrací se rovněž v době 9:00–18:00 (pokud není domluveno jinak) posledního dne pronájmu. Vyzvedávání a vracení se provádí na adrese pronajímatele uvedené ve smlouvě (pokud není domluveno jinak).
 27. Při předčasném ukončení pronájmu z důvodů hrubého porušení obchodních podmínek
  a pravidel silničního provozu propadá zbylé půjčovné pronajímateli.
 28. Při převzetí obytného vozu bude vystaven Předávací protokol, který bude podepsán oběma
  stranami jako souhlas obsahu a stavu věcí.
 29. Při vrácení obytného vozu bude tento Předávací protokol opět podepsán oběma stranami
  a případně v něm budou doplněny škody a cena poškozených věcí. Ty budou odečteny z vratné kauce. Nesouhlasí-li nájemce s údaji uvedenými v Předávacím protokolu, je povinen vznést vůči obsahu písemnou námitku do protokolu s uvedením důvodu nesouhlasu. Na skutečnosti neuvedené v Předávacím protokolu nebude brán zřetel. V případě, že nájemce odmítne podepsat protokol nebo se vyjádřit k údaji uvedeném v Předávacím protokolu při vrácení obytného vozu, je toto považováno za souhlas se stavem věcí uvedených v tomto protokolu.
 30. Převzetí obytného vozu a seznámení se s jeho zařízením a obsluhou trvá asi 60 minut.
 31. Po dobu pronájmu obytného vozu pronajímatel nezodpovídá za zdraví a škody na věcech nájemce a jím přepravovaných osob v souvislosti s používáním zapůjčeného obytného vozu.
 32. Obvyklá doba vracení je od 9:00 do 18:00 posledního dne pronájmu. Po telefonické domluvě s pronajímatelem je možné obytný automobil vrátit i mimo vymezený čas. Opožděné vracení (mimo obvyklou dobu) musí být pronajímateli oznámeno včas. Obytný automobil vrací nájemce, popřípadě jím písemně zplnomocněná osoba.
 33. Obytný vůz musí být vrácen v odpovídajícím stavu, tedy čistý, uklizený, musí být vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC a vypuštěná nádoba na odpadní vodu.
 34. Pokud vznikly během doby pronájmu větší či menší škody opotřebením dílů nebo součástí, je nájemce povinen tuto skutečnost oznámit při vracení. Jsou-li škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je nájemce povinen toto nahlásit ihned po té co škoda byla způsobena (telefonicky, SMS, e-mailem – z důvodu včasného zajištění náhradní dílů).
 35. Nájemce je povinen vrátit po ukončení nájmu rovněž veškeré doklady vztahující se k obytnému automobilu – TP, zelená karta apod.
 36. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce dle zákona.
 37. Pozdní vracení vozu bez souhlasu pronajímatele je pokutováno částkou 5 000 Kč za každý započatý den pozdního vracení.
 38. Při ztrátě TP bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000 Kč. Při ztrátě SPZ 2 000 Kč, při ztrátě klíčů od obytného automobilu 5 000 Kč.
 39. Při mírném znečištění interiéru nebo exteriéru (hmyz, bláto, tráva, jídlo), příp. nevyprázdněné a nevypláchnuté chemické kazetě WC pronajímatel účtuje 1 500 Kč.
 40. Silné znečištění interiéru, exteriéru (asfalt, barva, olej atd.) – pronajímatel účtuje 5 000 Kč.
 41. Propálení, poškození (protrhnutí) či trvalé znečištění sedadel, lavic a matrací – pronajímatel účtuje až 10 000 Kč.
 42. Při poškození či rozbití věcí (kempingový stůl, rozkládací křeslo, televize, sporák, dřezová baterie, lednička atd.) bude stanovena cena dle ceny obvyklé.
 43. Poškozená nebo nefunkční markýza – pronajímatel účtuje až 25 000 Kč.
 44. Drobné oděrky na exteriéru a interiéru se budou účtovat dle náročnosti opravy.
 45. Veškeré poškození a ztráty se odečítají z vratné kauce. V případě poškození většího rozsahu (větší než složená kauce) je nájemce povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.
 46. Pronajatý obytný automobil je zákonně pojištěn na limit plnění 100/100 mil Kč. V případě havárie hradí vždy nájemce podíl na škodě ve výši 10 % škody, minimálně však 10 000 Kč. Ostatní náklady hradí pronajímatel. Osoby a přepravovaný náklad nejsou předmětem pojištění.
 47. V případě havárie způsobené řidičem pod vlivem alkoholických, omamných a jiných návykových látek hradí veškerou škodu nájemce.
 48. Nájemce hradí v plné výši škody způsobené:
  pod vlivem alkoholických, omamných a jiných návykových látek řidičem i ostatními osobami,
  prokazatelně úmyslně,
  požárem v obytném voze vzniklým jakýmkoliv vznícením, výjimkou požárů vzniklých závadou na zařízeních,
  cizí osobou, která při vniknutí do obytného vozu nemusela překonat překážku.
 49. V případě poruchy, nehody a krádeže:
  Kontaktujte telefonicky pronajímatele (pouze s jeho souhlasem je možné realizovat veškeré
  opravy a nákupy náhradních dílů).
  Vždy si nechte vystavit řádný doklad, ten vám bude proplacen při vrácení obytného vozu.
  V případě menších poruch (lednice, TV, bojler) není pronajímatel povinen poruchu okamžitě
  odstranit.
 50. V případě nehody, poškození a krádeže:
  Vždy zavolejte policii, sepište protokol o nehodě a pořiďte fotografie.
  Sepište všechny účastníky a svědky nehody.
  Kontaktujte pronajímatele.
  Volejte v ČR infolinku Kooperativy 957 105 105, v zahraničí volejte asistenční službu Global Assistance +420 266 799 779.
  Nepojízdný obytný vůz zabezpečte před dalším případným poškozením a odcizením.
 51. V případě nedodržení těchto obchodních podmínek je nájemce odpovědný za veškeré škody. Současně musí zaplatit náklady na opravu a odstranění škod.
 52. Dojde-li k ukončení pronájmu z důvodů nájemcem nezaviněné havárie, či poruchy, má nájemce právo na vrácení nájemného, nebo na zapůjčení náhradního vozidla. V ostatních případech nájemce právo na náhradu nemá.
 53. Nájemce podpisem smlouvy o pronájmu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé.
 54. Obchodní podmínky jsou platné v aktuálním znění v den složení rezervační zálohy.
 55. Smlouva, Obchodní podmínky a Předávací protokol jsou vyhotoveny ve dvou čistopisech, z nichž každá strana obdrží jeden čistopis.
 56. Na základě své svobodné vůle svým podpisem nájemce potvrzuje, že s obsahem souhlasí, plně mu
  porozuměl a nemá proti těmto obchodním podmínkám žádných námitek.

Dokumenty